ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Popis projektu

V programovém území je řešena otázka technicky vzdělaných odborníků s kvalitní cizojazyčnou výbavou. Je potřeba zajistit větší návaznost vzdělávání na trh práce a z přeshraničního hlediska zkvalitnit i odborné jazykové znalosti. Předkládaný projekt na tento nedostatek reaguje.


Hlavním cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Naplnění cíle projektu přispěje k rozšíření společné nabídky vzdělávání v technických oborech v obou sledovaných regionech, přičemž odborné znalosti a dovednosti absolventů budou korespondovat s požadavky konkrétních firem v přeshraničním regionu, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků s cizojazyčnou výbavou. Ve výsledku může projekt přispět též k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, k intenzivnějším výměnám a k harmonizaci systému odborného vzdělávání v obou zemích. Projekt je zaměřen studenty a pedagogický personál vysokých škol, podniky v předmětném regionu a jejich zaměstnance.

Hlavními výsledky projektu jsou moduly odborných předmětů technických oborů (Strojírenství, Stavebnictví, Logistika a Informatika), které budou zpracované pomocí metody CLIL v německém, českém a anglickém jazyce. Výsledkem budou též odborné knihy a další publikace, které budou využívány ve výuce i praxi. Součástí projektu je též organizace několika společných akcí a realizace pilotního projektu, který by měl ověřit výstupy projektu v praxi. V rámci projektu má být využívána metoda Content and Language Integrated Learning (CLIL) – tzn. integrovaná bilinguální odborná výuka jako výuková strategie. Jedná se o obsahově a jazykově integrovanou výuku, tedy výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka ke zprostředkování obsahu. Projekt se snaží alespoň dílčím způsobem harmonizovat vybrané předměty a obory vyučované na obou školách tak, aby jejich náplň odpovídala potřebám praxe na obou stranách hranice. Z tohoto důvodu je nutná přeshraniční spolupráce, neboť je potřeba zohlednit specifika na obou stranách hranice. Soulad výstupů s praxí by mělo navíc zajistit zapojení relevantních institucí z Rakouska i Čech ve formě strategických partnerů.

V projektu se překrývá úroveň teritoriální jazykové znalosti (němčina, čeština) a znalosti lingua franca (angličtina). Z tohoto důvodu budou veškeré výstupy v němčině a češtině a většina z nich též v angličtině, což je i požadavek praxe. Jako inovativní spatřujeme implementaci CLIL v přeshraničním kontextu a také zájem o intervenční programy zaměřené na zvýšení odborných a sociálních osobnostních kompetencí v cizích jazycích (NJ, ČJ, AJ).