Aktuality

08.10.2019 – Pracovní setkání projektových týmů v rakouském Hagenbergu

Začátkem října proběhla poslední pracovní schůzka projektových týmů, kde bylo zhodnoceno plnění všech výstupů v rámci projektu. Byly přerozděleny poslední zbývající nedokončené výstupy a odsouhlasena jejich podoba. Znovu byla otestována přístupnost a funkčnost všech materiálů, testů a gamifikačních prvků a provedeny poslední úpravy. Byly také prodiskutovány připravené publikace (monografie, odborné knihy, projektová zpráva) a provedena finální úprava a podoba tak, aby byla v souladu s podmínkami publicity projektu.

 

 


25.06.2019 – Závěrečná konference

Výstupem shrnujícím průběh celého projektu a příležitostí k prezentaci všech vytvořených výstupů pro osoby zahrnuté v projektu i pro veřejnost byla závěrečná konference zorganizovaná realizačním týmem.

Konference proběhla dne 25.06. v areálu Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích v areálu na Okružní.

>> Informace Závěrečná konference


16.05. – 17.05.2019 – Cross-Cultural Business Conference ve Steyru, Rakousko

Cross-Cultural Business Conference (CCBC) 2019 se konala ve dnech 16. – 17. května 2019 v kampusu UAS Upper Austria v rakouském Steyru. Cílem konference je každoročně zprostředkovat setkání a interkulturní a mezinárodní výměnu zkušeností učitelů, výzkumných pracovníků i studentů.  Na CCBC 2019 prezentovaly projektové týmy v  sekci „Higher Education Research, Teaching and Learning“ studii vypracovanou v rámci realizace pilotního projektu. Interkulturní studie s názvem „Student Voices on Austrian and Czech Online Material of Logistics: A Cross-Cultural Evaluation of an Online Learning Vocabulary Tool“ byla vypracována realizačním týmem ve složení Martina Gaisch, Jan Gregor, Victoria Rammer a Libuše Turinská.


13.05. – 17.05.2019 – Pilotní projekt – 2.týden

Druhý týden pilotního projektu probíhal 13.05.2019 – 17.05.2019 v rakouském Steyru, v kampusu UAS Upper Austria, za účasti celkem 21 osob – 10 účastníků z UAS Upper Austria a 11 účastníků z VSTE v Českých Budějovicích. Mezi účastníky byli krom obou projektových týmů i zástupci všech studijních oborů zahrnutých v projektu (doprava a logistika, informatika, strojírenství, stavebnictví), představitelé vysokoškolského výzkumu a učitelé.

>> Informace o pilotním projektu


01.04. – 12.04.2019 – Pilotní projekt – 1. týden

První část pilotního projektu k projektu CLIL proběhla ve dnech 01.04.2019 – 12.04.2019 na půdě VSTE v Českých Budějovicích. Probíhala ve dvou fázích: prezenční a online. Ze strany VSTE se projektu zúčastnilo 16 osob, ze strany rakouského partnera osob 9. Účastníky byli studenti, vyučující i experti z praxe z oborů logistiky, informatiky, e-learningu, didaktiky a pedagogiky i vysokoškolského výzkumu.

>> Informace o pilotním projektu


08.02.2019 – Pracovní setkání projektových týmů v rakouském Hagenbergu.


19.11.2018  – Bilaterální síťové setkání „Development of Human Resources in Czech-Austrian cross-border region“ (Rozvoj lidských zdrojů v česko-rakouském přeshraničním regionu“

Program – čeština
Pozvánka- čeština

Program – němčina
Pozvánka – němčina


26.09.2018 – Pracovní setkání realizačních týmů na půdě VSTE, České Budějovice


26.08. – 29.08.2018 – 40. Forum EAIR, Budapešť, Maďarsko

40. ročník konference EAIR (The European Higher Education Society) proběhlo ve dnech 26.08.- 29.08.2018 na univerzitě Central European University v Budapešti. Hlavním tématem konference s názvem „Competition, Collaboration & Complementarity in Higher Education“ byla spolupráce a konkurence v rámci i mimo vzdělávacích institucí, univerzit a univerzit aplikovaných věd. Na konferenci byl projekt a program INTERREG prezentován rakouským projektovým týmem (Martinou Gaisch a Victorií Rammer) v rámci příspěvku s názvem „From Complementarity to Synergy – The Added Value of Cross-Border Cooperation“.


21.06.2018 – 2. mezinárodní workshop v Hagenbergu, Rakousko

V rámci 3-letého projektu programu Interreg, CLIL (Content and Language-Integrated Learning – Obsahově a jazykově integrované učení) se 21. června uskutečnil 2. mezinárodní workshop na půdě University of Applied Sciences v univerzitním kampusu v Hagenbergu. Akce se zúčastnilo celkem 34 lidí. Součástí programu akce byly přednášky a prezentace na téma metody CLIL, angličtiny jako prostředku výuky, využití multimédií a vizualizace ve výuce. Cílem workshopu bylo zprostředkovat interkulturní a interdisciplinární výměnu zkušeností mezi českými a rakouskými učiteli, výzkumnými pracovníky a studenty, a hlubší porozumění a další informace týkající se metody CLIL a inovativních přístupů k výuce.

>> Informace o workshopu


18.05. – 19.05.2018 – Cross-Cultural Business Conference v rakouském Steyru

Konference Cross-Cultural Business Conference (CCBC) se konala mezi 17.05. a 18.05.2018 v kampusu University of Applied Sciences Upper Austria v rakouském Steyru. Konference zahrnovala celou řadu témat z pohledu interkulturní perspektivy. Příspěvek s názvem „Differences in the Perception of E-Learning Resources“ (Rozdíly v pohledu na e-learningové zdroje) vypracovaný realizačním týmem byl prezentován Victorií Rammer a Libuší Turinskou v rámci sekce „Higher Education Research, Teaching and Learning“.


23.04.2018 – Pracovní setkání projektových týmů v rakouském Hagenbergu


25.01.2018 – Pracovní setkání projektových týmů na půdě VŠTE v Českých Budějovicích, Česká republika


25.10.2017 – První pracovní schůzka projektových týmů v novém složení – rakouský Hagenberg


14.09. – 15.09.2017 – 1. workshop v českobudějovickém hotelu Clarion, Česká republika

Během prvního roku projektu se uskutečnil první workshop  k projektu. Jednalo se o setkání přednášejících, expertů z praxe, a rakouského a českého realizačního týmu.

>> Informace o workshopu


03.09. – 06.09.2017 – 39. fórum EAIR, Porto, Portugalsko

Rakouský projektový tým ve složení Martina Gaisch a Victoria Rammer se zúčastnil 39. konference EAIR (the European Higher Education Society) pořádané pod názvem “Under Pressure- Higher Education Institutions coping with multiple challenges” . Konference proběhla začátkem září 2017 na půdě University of Porto. V rámci sekce „Teaching and learning /regional innovation“ rakouský projektový tým prezentoval příspěvek vytvořený ve spolupráci s českým projektovým týmem (Lenka Hrušková, Jana Krátká) z VŠTE v rámci projektu CLIL. Účelem bylo získat podněty a nejnovější poznatky v oboru e-learningu za účelem přípravy výukových modulů, které by mohly být použity ve vysokoškolské výuce, a to jak vyučujícími, tak studenty, ale také v praxi strojními a stavebními inženýry, IT experty a logisty, kteří pracují v programovém území. 


28.08. – 30.08.2017 – 30. konference CHER Conference, Jyväskylä, Finsko

30. ročník konference CHER (Consortium of Higher Education Researchers) se konal ve dnech 28. -30. srpna na univerzitě v Jyväskylä ve Finsku. Konference byla pořádána za účelem nalezení nových cest v oblasti akademické spolupráce a vzdělávání, práce se studenty, jejich zkušenosti, přijetí do studijních programů a výstupy učení a pozice vysokoškolských institucí ve společnosti. V tomto kontextu prezentovala Martina Gaisch výsledky analýzy vnímání uplatnitelnosti absolventů v česko-rakouském přeshraničním regionu. Příspěvek byl vypracován ve spolupráci s Victorií Rammer, Silke Preymann a Stefanií Sterrer.


05.07. – 07.07.2017 – Závěrečná konference Masterminde Europe, Amsterdam, Nizozemí

Ve dnech 05.07.-07.07.2017 se v holandském Amsterodamu konala závěrečná konference Mastermind Europe s názvem “Master’s admission for a diverse international classroom”. V rámci programu konference vystoupila Victoria Rammer s prezentací hlavních principů projektu CLIL zabývajícího se obsahově a jazykově intergrovaným učením jako výukové strategie pro zlepšení kulturní a jazykové diverzity studentů v technických studijních programech.  Příspěvek byl odprezentován v části věnované zejména výuce cizích jazyků a terciálního vzdělávání.  


25.05. – 26.05.2017 – Konference Trendy ve vzdělávání: Technologie, výpočetní technika, vzdělávací technologie, Bukovanský Mlýn, Česká republika

Konference Trendy ve vzdělávání se zaměřením na technologie, výpočetní techniku a vzdělávací technologie se konala v květnu 2017 v Bukovanském Mlýně v České republice. Český projektový tým se konference zúčastnil s příspěvkem s názvem Diversity in technical education in Austria and Czech Republic (L. Hrušková, J. Krátká). Program konference s účastí odborníků z České republiky, Slovenska, Polska a Ruska sestával z přednášek a prezentací vztahujících se k implementaci multimédií do výuky. Poznatky z konference byly použity pro účely projektu.


17.05. – 19.05.2017 – Cross-Cultural Business Conference (CCBC), Steyr, Rakousko

Pro konferenci CCBC 2017 pořádanou 18. května 2017 připravil realizační tým ve složení Martina Gaisch, Victoria Rammer, Lenka Hrušková, Jana Krátká a Gabriela Mádlová příspěvek na téma přeshraničního výzkumu zabývající se obsahově a jazykově integrovaným učením jako hlavním způsobem podpory uplatnitelnosti absolventů. Mezikulturní analýza se zaměřila na analýzu uplatnitelnosti v Horním Rakousku a České republice.

 


11.05.2017 – Setkání českého a rakouského projektového týmu v příjemném prostředí hotelu Clarion v Českých Budějovicích, Česká republika.


03.05. – 04.05.2017 –  Konference IBIMA, Vídeň, Rakousko

Český projektový tým se zúčastnil konference ve Vídni.  29. konference IBIMA  se konala ve dnech 03. – 04. května 2017 ve Vídni. Český projektový tým prezentoval příspěvek s názvem The Efficiency of Early Learning of Foreign Languages  za přítomnosti akademických a výzkumných pracovníků z celého světa. Témata konference zahrnovala celou řadu zajímavých a důležitých oblastí včetně Software Engineering and Natural Language processing nebo Knowledge Management and Information Systems Research.


25.04.2017 – VSTE, České Budějovice, Česká republika

Setkání rakouského a českého projektového týmu s vedením Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích


03.02.2017 – „Kick off „, University of Applied Sciences Upper Austria, Linz,  Rakousko 

Setkání českého a rakouského projektového týmu na půdě University of Applied Sciences Upper Austria v rakouském Linci


16.02.2016 – Přípravné setkání projektových partnerů: University of Applied Sciences Upper Austria, Linz, Rakousko 

Setkání budoucích projektových partnerů – příprava projektu.