Závěrečná konference

Závěrečná konference k projektu proběhla dne 25. 06. 2019 v prostorách jedné z partnerských univerzit, VŠTE v Českých Budějovicích, Česká republika.

Cílem konference bylo prezentovat výstupy projektu v jejich finální podobě a získat tak poslední možnou zpětnou vazbu před jejich zpřístupnění všem cílových skupinám na webových stránkách projektu.

Podoba závěrečné konference, její program, cíle, datum a místo konání a účastníci, byla domluvena na pracovních schůzkách obou projektových týmů. Tématem konference se tak krom průběhu projektu a prezentace všech závěrečných výstupů v jejich aktuální podobě stala také témata související s cílem projektu, tj. podpora cizojazyčných znalostí v prostředí technických univerzit a propojení teoretické výuky s praxí, stejně jako problematika uplatnitelnosti absolventů i samotná metoda CLIL v praxi.

Jako přednášející byli osloveni přední odborníci na metodu CLIL a její implementaci v českém a rakouském univerzitním prostředí. Svou aktivní účast tak přislíbily Mgr. Trumpešová-Rudolfová a Mgr. Šindelářová Skupeňová z Masarykovy univerzity v Brně, PaedDr. Ľubica Varečková, Ph.D. a Mgr. Věra Sládková z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, a zástupci strategického partnera, Mgr. E. Kováčiková, Ph.D., a Mgr. K. Páleníková, Ph.D. z PF UKF v Nitře.

Program konference byl sestaven nejen v souladu s požadavky specifikovanými v projektové žádosti, ale také s ohledem na počet a skladbu účastníků konference. Akce se tak zúčastnil rakouský i český projektový tým, zástupci malých a středních podniků působících v přeshraničním regionu, experti z praxe, tým podílející se na tvorbě odborných modulů i ostatních projektových výstupů, vyučující odborných i jazykových předmětů a studenti obou partnerských univerzit, a studenti ze středních odborných škol.

Konference byla rozdělena do dvou částí. V první části byly představeny připravené materiály i s praktickou ukázkou. Předveden byl terminologický slovník i jednotlivé moduly. Účastníci měli možnost vyjádřit se k jejich podobě a navrhnout další možnosti jejich využití. Ve druhé části konference následovaly prezentace pozvaných hostů zaměřené na implementaci CLIL v praxi.

Poznatky z konference byly využity pro finální úpravu modulů a upřesnění  jejich použití. Byla také získána první zpětná vazba k již hotovým materiálům. Po každé z částí konference proběhla diskuse účastníků, při které byly jednak navázány kontakty pro další spolupráci, jednak byly získány další cenné poznatky uplatnitelné ve finální úpravě výstupů.