O projektu

Projekt  “CLIL” je spolufinancován s podporou Evropské Komise, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRE) a spolkové země Horní Rakousko v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká Republika 2014-2020.

V průběhu projektu budou rozvíjeny znalosti v oblasti cizích jazyků u technicky orientovaných vysokoškolských studentů. Důraz je kladen na implementaci metody CLIL jako výukové strategie. Cílem je rozvíjet znalost celkem tří jazyků (německého, českého a anglického) na univerzitách aplikovaných věd a technických univerzitách, konkrétně v oborech strojírenství, stavebnictví, logistiky a informační technologie. Účelem integrace prvků cizího jazyka je posílit jazykové a interkulturní kompetence studentů. Cílem projektu je zajistit co nejlepší uplatnění budoucích absolventů ve firmách v příhraničním regionu.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu Evropské unie je zjistit, jak lze výuku cizích jazyků integrovat do výuky technických předmětů a které didaktické metody jsou nejvhodnější pro vytvoření přidané hodnoty cizího odborného jazyka pro absolventy obou vysokých škol, FH OÖ a VŠTE v Českých Budějovicích. Dalším cílem je integrace místní ekonomiky do rakousko-českého příhraničního regionu a vytvořit seznam základní terminologie pro technické obory za použití internetového  výukového nástroje Quizlet.

Pro dosažení těchto cílů budou vytvořeny vícejazyčné e-learningové moduly v německém, českém a anglickém jazyce, obsahující učební materiály pro čtyři technické obory: výpočetní technika, logistika, stavebnictví a strojírenství. Krom prohloubení odborných znalostí je jejich cílem předat také základní dovednosti, které jsou dnes v pracovní sféře nezbytné.

Zapojením odborníků z regionální oblasti bude možné identifikovat aktuální potřeby místního hospodářství v rakousko-českém příhraničním regionu, což umožní v rámci vysokoškolského vzdělávání uzpůsobit stávající studijní programy širšímu spektru požadovaných dovedností a tím zlepšit zaměstnatelnost absolventů v příhraničním  regionu. To by  mohlo přispět k pozitivnímu vývoji zaměstnatelnosti a vyřešit problém nedostatku technicky zaměřených odborníků s odpovídajícími jazykovými dovednostmi v tomto příhraničním regionu.

Výsledky projektu

Na základě analýzy potřeb místního trhu budou připraveny vhodné e-learningové materiály pro čtyři technické obory (doprava a logistika, strojírenství, stavebnictví a informační technika, a to ve třech jazykových mutacích (němčina, čeština, angličtina). Krom toho bude také připraven přehled základní terminologie ve všech třech jazycích. Tento přehled bude využit jako učební materiál nejen pro učitele, ale i pro použití v praxi ve firmách v česko-rakouském příhraničním regionu. Výstupem projektu budou také publikace s informacemi použitelnými ve výuce i praxi.