E-learningové moduly

Součástí projektu INTERREG  Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka: „CLIL jako výuková strategie na vysoké škole“ bylo vytvoření výukových a studijních materiálů, které by mohly být použité jak na rakouských a českých odborných univerzitách i pro potřeby praxe v přeshraničním regionu.

Projektovými partnery byl společně proveden průzkum v přeshraničním regionu týkající potřeb a požadavků firem, studentů i vyučujících tak, aby bylo  možné vytvořit a přizpůsobit materiály potřebám jednotlivých uživatelů.

Se zohledněním těchto požadavků byly vytvořeny výukové i studijní materiály v souladu s principy metody CLIL (Content and Language Integrated Learning – obsahově a jazykově integrované učení). Na jejich vytvoření se podíleli učitelé odborných i jazykových předmětů z obou institucí ve spolupráci se strategickými partnery a experty z praxe a podnikové sféry.

Vytvořené didaktické materiály sloužily pro potřeby výuky a praxí v těchto oborech:

Výukové a studijní materiály byly na základě poznatků získaných v průběhu projektu ve dvou formách: jako e-learningový materiál dostupný na webových stránkách projektu, a v textové podobě dostupné offline. Každý odborný modul zpracovává dvanáct témat prezentovaných ve formě, která je v souladu s principy výuky dle metody CLIL. Zpracovaná témata byla zvolena a upravena ve spolupráci s experty z praxe a učiteli odborných předmětů z obou univerzit.

Jednotlivá témata pak byla zpracována a upravena učiteli cizích jazyků, a to trojjazyčně (v češtině, němčině a angličtině) tak, aby pomohla vyřešit problém nedostatečných jazykových i odborných znalostí v praxi v obou regionech. Materiály jsou tak vhodné nejen pro potřeby výuky na technických univerzitách v České republice a Rakousku, ale také v podnicích operujících v přeshraničním regionu, které chtějí zlepšit odbornost i jazykovou výbavu svých zaměstnanců.