Didaktika

Prezentované odborné moduly jsou hlavním výstupem projektu a jsou určené cílovým skupinám, tj. studentům a učitelům vysokých škol jako výukový i učební materiál, ale i absolventům a zaměstnancům malých a středních podniků v přeshraničním regionu. Jejich první podoba byla vytvořena ve spolupráci s experty z praxe a vyučujícími obou partnerských vzdělávacích institucí. Postupně vznikající moduly byly představovány a konzultovány na workshopech, konferencích i v rámci pilotního projektu, a na základě zpětné vazby od budoucích uživatelů i reakcí odborníků byly přetvořeny do nyní předkládané podoby.

V rámci jednotlivých aktivit souvisejících s cílem projektu, tj. workshopech, mezinárodních konferencích, pilotním projektu a průzkumných šetřeních realizovaných na obou partnerských institucích se ukázalo jako užitečné vytvořit i výukový materiál pro vyučující konkrétních odborných předmětů. Bylo proto rozhodnuto vytvořit i modul sloužící právě pro vyučující odborných předmětů, který shrnuje jednak poznatky z vzájemné výměny zkušeností v rámci projektových aktivit, jednak specifika výuky odborných předmětů – modulů, které byly vytvořeny v rámci projektu.

Oborové didaktiky postihují zároveň i vztahy mezi jednotlivými předměty, vztahy mezi jednotlivými obory, a také musí zohledňovat vztahy mezi teoretickými a praktickými znalostmi. Přestože v dnešní době se stále více dostává do popředí online forma vyučování, osoba učitele stále hraje velkou roli. Vyučující odborných předmětů musí vykazovat nejen hluboké odborné znalosti, ale také znalosti didaktiky, pedagogickým metod a specifik pedagogického výzkumu. Učitelé odborných předmětů jako činitelé zodpovědní za vzdělávací proces musí být schopni nejen předat odborné poznatky, ale také rozhodnout, jakou formu předání zvolit pro konkrétní skupinu se zohledněním jejích specifik. Musí být schopen vytvořit a přizpůsobit výukový materiál potřebám té které skupiny a ovládat principy sociální komunikace. Předkládaný modul tak shrnuje všechny tyto principy a poskytuje materiál nezbytný pro učitele vyučující dle zásad metody CLIL, tedy pro učitele jazyků i učitele odborných předmětů.


Moduly