Konference

Cross-Cultural Business Conference (CCBC) 2019

16.05 – 17.05.2019

Cross-Cultural Business Conference (CCBC) 2019 se konala ve dnech 16. – 17. května 2019 v kampusu UAS Upper Austria v rakouském Steyru. Cílem konference je každoročně zprostředkovat setkání a interkulturní a mezinárodní výměnu zkušeností učitelů, výzkumných pracovníků i studentů.  Na CCBC 2019 prezentovaly projektové týmy v  sekci „Higher Education Research, Teaching and Learning“ studii vypracovanou v rámci realizace pilotního projektu. Interkulturní studie s názvem „Student Voices on Austrian and Czech Online Material of Logistics: A Cross-Cultural Evaluation of an Online Learning Vocabulary Tool“ byla vypracována realizačním týmem ve složení Martina Gaisch, Jan Gregor, Victoria Rammer a Libuše Turinská.


Fórum EAIR (European Higher Education Society)

26.08.– 29.08.2018

40. ročník konference EAIR (The European Higher Education Society) proběhlo ve dnech 26.08.- 29.08.2018 na univerzitě Central European University v Budapešti. Hlavním tématem konference s názvem „Competition, Collaboration & Complementarity in Higher Education“ byla spolupráce a konkurence v rámci i mimo vzdělávacích institucí, univerzit a univerzit aplikovaných věd. Na konferenci byl projekt a program INTERREG prezentován rakouským projektovým týmem (Martinou Gaisch a Victorií Rammer) v rámci příspěvku s názvem „From Complementarity to Synergy – The Added Value of Cross-Border Cooperation“.

Prezentace:

From Complementarity to Synergy: The Added Value of Cross-Border Cooperation


Cross-Cultural Business Conference (CCBC) 2018

17.05 – 18.05.2018

Konference Cross-Cultural Business Conference (CCBC) se konala mezi 17.05. a 18.05.2018 v kampusu University of Applied Sciences Upper Austria v rakouském Steyru. Konference zahrnovala celou řadu témat z pohledu interkulturní perspektivy. Příspěvek s názvem „Differences in the Perception of E-Learning Resources“ (Rozdíly v pohledu na e-learningové zdroje) vypracovaný realizačním týmem byl prezentován Victorií Rammer a Libuší Turinskou v rámci sekce „Higher Education Research, Teaching and Learning“.

Paper:

Prezentace:

Differences in the Perception of E-Learning Resources: A cross-cultural analysis of logistics students in Austria and the Czech Republic


Fórum EAIR (European Higher Education Society)

04.09. – 06.09.2017

Rakouský projektový tým ve složení Martina Gaisch a Victoria Rammer se zúčastnil 39. konference EAIR (the European Higher Education Society) pořádané pod názvem “Under Pressure- Higher Education Institutions coping with multiple challenges” . Konference proběhla začátkem září 2017 na půdě University of Porto. V rámci sekce „Teaching and learning /regional innovation“ rakouský projektový tým prezentoval příspěvek vytvořený ve spolupráci s českým projektovým týmem (Lenka Hrušková, Jana Krátká) z VŠTE v rámci projektu CLIL. Účelem bylo získat podněty a nejnovější poznatky v oboru e-learningu za účelem přípravy výukových modulů, které by mohly být použity ve vysokoškolské výuce, a to jak vyučujícími, tak studenty, ale také v praxi strojními a stavebními inženýry, IT experty a logisty, kteří pracují v programovém území.

Prezentace:

Graduate Employability and Linguistic Diversity: A Needs Assessment of the Austrian-Czech Cross-border Region


Consortium of Higher Education Researchers (CHER)

28.08. – 30.08.2017

30. ročník konference CHER (Consortium of Higher Education Researchers) se konal ve dnech 28. -30. srpna na univerzitě v Jyväskylä ve Finsku. Konference byla pořádána za účelem nalezení nových cest v oblasti akademické spolupráce a vzdělávání, práce se studenty, jejich zkušenosti, přijetí do studijních programů a výstupy učení a pozice vysokoškolských institucí ve společnosti. V tomto kontextu prezentovala Martina Gaisch výsledky analýzy vnímání uplatnitelnosti absolventů v česko-rakouském přeshraničním regionu. Příspěvek byl vypracován ve spolupráci s Victorií Rammer, Silke Preymann a Stefanií Sterrer.

Prezentace:

Mastermind Europe Final Conference

05.07. – 07.07. 2017

Ve dnech 05.07.-07.07.2017 se v Amsterodamu v Nizozemí uskutečnila závěrečná konference Mastermind Europe pod názvem “Master’s admission for a diverse international classroom”. Součástí programu konference bylo i vystoupení Victorie Rammer, která prezentovala základní ideu projektu Interreg -CLIL zabývající se obsahově a jazykově integrovaným učením jako strategií ke zlepšení kulturní a lingvistické diverzity studentů technických studijních programů. Prezentace byla přednesena v sekci věnované výuce a studiu cizích jazyků a terciálnímu vzdělávání. Po prezentování účastníků konference s výsledky přeshraničního výzkumu proběhla diskuse na téma schopností a dovedností požadovaných zaměstnavateli v příhraničním regionu a významu nepřetržité podpory celoživotního vzdělávání a osobních předpokladů vedoucích k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a zvýšení jejich šancí nalézt uplatnění na trhu práce v oblasti informatiky, stavebnictví, dopravy a logistiky a strojního inženýrství.

Prezentace:
Content and language integrated learning (CLIL) as a strategy for improved cultural and linguistic diversity of students in technical degree programs: A cross-cultural study between Austria and the Czech Republic


Konference Trendy ve vzdělávání: Technologie, výpočetní technika, vzdělávací technologie

25. – 26.05.2017

Konference Trendy ve vzdělávání se zaměřením na technologie, výpočetní techniku a vzdělávací technologie se konala v květnu 2017 v Bukovanském Mlýně v České republice. Český projektový tým se konference zúčastnil s příspěvkem s názvem Diversity in technical education in Austria and Czech Republic (L. Hrušková, J. Krátká). Program konference s účastí odborníků z České republiky, Slovenska, Polska a Ruska sestával z přednášek a prezentací vztahujících se k implementaci multimédií do výuky. Poznatky z konference byly použity pro účely projektu.


Cross-Cultural Business Conference (CCBC) 2017

18.05.2017

Pro konferenci CCBC 2017 pořádanou 18. května 2017 připravil realizační tým ve složení Martina Gaisch, Victoria Rammer, Lenka Hrušková, Jana Krátká a Gabriela Mádlová společný příspěvek na téma přeshraničního výzkumu zabývající se obsahově a jazykově integrovaným učením jako hlavním způsobem podpory uplatnitelnosti absolventů. Mezikulturní analýza se zaměřila na analýzu uplatnitelnosti v Horním Rakousku a České republice.

Paper:

Prezentace:

Content Language Integrated Learning as a Driver for Enhanced Graduate Employability


Konference IBIMA

03. – 04.05.2017

V květnu 2017 se český projektový tým se zúčastnil konference  IBIMA ve Vídni.  29. ročník konference se konal ve dnech 03. – 04. května 2017 ve Vídni. Český projektový tým prezentoval příspěvek s názvem The Efficiency of Early Learning of Foreign Languages  za přítomnosti akademických a výzkumných pracovníků z celého světa. Témata konference zahrnovala celou řadu zajímavých a důležitých oblastí včetně Software Engineering and Natural Language processing nebo Knowledge Management and Information Systems Research.