ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

Technologie City logistiky

Abstrakt: Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou a řešením logistických problémů měst v různých pojetích od dílčích řešení až po komplexní přístup. Seznámí se s klasickým pojetím city logistiky jako řešení toků zboží a dalších materiálů na území center velkých měst, rozšířeným pojetím zahrnujícím všechny relevantní složky dopravy na území celých aglomerací, problematikou nákladní a veřejné dopravy včetně její integrace jako důležitou součást městské logistiky a vztahem logistiky a životního prostředí. Absolvent je schopen identifikovat silná a slabá místa v dopravě na území měst a aglomerací, umí řešit úlohy plánování a optimalizace dopravy a dopravních toků v aglomeracích. Umí definovat a popsat vlastnosti osobní i nákladní dopravy, dopravní prostředky a technologie, umí definovat základní parametry komplexního řešení dané problematiky.

 

Úvod

 1. Problematika City Logistics
 2. Silniční doprava světových měst
 3. Doprava jako systém
 4. Systémové pojetí městské dopravy
 5. Vymezení dopravní obslužnosti
 6. Modelování provozu v dopravním úseku
 7. Prognóza a modelování přepravních potřeb
 8. Tvorba dopravního procesu pomocí specifického programového vybavení
 9. Logistika zásobování města nákladní dopravou
 10. Technologie obsluhy města nákladní dopravou
 11. Sběr dat a analýza prostupnosti
 12. Analýza a model pohybu obyvatelstva a analýza propojenosti a vhodnosti metod kartografie

 

Test 1-7

Test 8-12